top of page

Права, обов'язки та відповідальність електропостачальника

1. Електропостачальник має право:

1) на своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;

2) звертатися до оператора системи щодо відключення (обмеження) електроживлення споживача у випадках, визначених цими Правилами, крім випадків постачання вразливим споживачам, визначених Кабінетом Міністрів України;

3) звертатися до оператора системи щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених цими Правилами;

4) на недискримінаційний доступ до систем розподілу та передачі на підставі договору з оператором системи відповідно до вимог Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та цих Правил;

5) при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника отримувати від оператора системи інформацію про споживачів, приєднаних до його системи, яким електропостачальник планує здійснювати продаж електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених цими Правилами;

6) на отримання відповідно до умов договору інформації від оператора системи про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень споживачів електричної енергії, час їх початку та закінчення, величину зниження споживання електричної енергії та потужності, планові ремонтні роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в електропостачанні споживачів;

7) на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;

8) на стягнення пені та застосування інших санкцій за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії відповідно до вимог законодавства;

9) на всі види забезпечення виконання зобов'язань споживачем щодо оплати договірних обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України;

10) на отримання від споживача відшкодування збитків, пов'язаних з відхиленням споживача від договірних величин споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період (день, місяць), відповідно до актів законодавства та умов договору;

11) на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність споживача, іншого електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку;

12) створити можливість функціонування в мережі Інтернет на власному офіційному веб-сайті особистого кабінету споживача;

13) купівлі-продажу електроенергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку з метою її постачання споживачам та надання послуг з управління попитом;

14) звертатися до оператора системи з питань управління електроспоживанням споживача, у тому числі диспетчеризації (у частині застосування змін в обсягах та графіках електропостачання за вимогою, на підставі попередньо укладених договорів, а також заміщення у наступні періоди обсягів електропостачання, які були знижені за вимогою у попередні періоди);

15) проведення попередніх переговорів з потенційним споживачем (у випадку нового приєднання до електричних мереж або зміни електропостачальника) для перевірки можливості постачання електричної енергії, під час яких отримує:

від споживача - ідентифікаційні дані та ЕІС-код точки комерційного обліку;

від адміністратора комерційного обліку - у вигляді електронного документа інформацію про стан підключення споживача та історію його споживання електричної енергії. У разі отримання електропостачальником від адміністратора комерційного обліку електронного документа з інформацією про невідповідність наданих ідентифікаційних даних споживача зазначеному EIC-коду точки комерційного обліку для продовження процедури зміни електропостачальника споживач має уточнити свої персональні дані через постачальника послуг комерційного обліку або оператора системи;

за наявності боргу у розмірі вартості електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами;

16) за наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами.

2. Постачальник електричної енергії зобов'язаний:

1) укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності з постачання електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

2) здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих Правил;

3) здійснювати постачання електричної енергії на недискримінаційних засадах;

4) не застосовувати до споживачів недобросовісні методи конкуренції;

5) забезпечити прозорість положень та умов договорів зі споживачами, які мають викладатись чітко і ясно та бути доступними для розуміння споживачем, не містити процедурних перешкод, що звужують права споживача, у тому числі на зміну електропостачальника;

6) нести фінансову відповідальність відповідно до договорів, укладених згідно з цими Правилами;

7) безоплатно видавати бланки договорів, бланки квитанцій або платіжні документи;

8) відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії";

9) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;

адреси, номерів телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг, претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці;

10) надавати споживачам у порядку, визначеному цими Правилами, дані про споживання ними електричної енергії;

11) надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до цих Правил;

12) надавати споживачу прогнозний остаточний рахунок не пізніше ніж за п'ять днів до дати зміни електропостачальника;

13) повідомляти оператора комерційного обліку про звернення споживача із заявою про намір змінити електропостачальника;

14) забезпечити функціонування власного офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації, розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду;

15) забезпечити на своєму офіційному веб-сайті можливість створення особистого кабінету споживача;

16) розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;

17) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості електропостачання, які характеризують рівень комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії, перелік та величини яких затверджуються Регулятором;

18) оприлюднювати перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені Регулятором;

19) здійснювати компенсацію та (або) відшкодування збитків споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;

20) у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

про вартість та умови надання послуг;

про порядок розрахунків;

про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника та порядок такої зміни;

21) інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Якщо зміна умов договору полягає у зміні ціни, викликаній зміною її складової на оплату послуг розподілу/передачі електричної енергії, то повідомляти споживача електропостачальник зобов'язаний негайно після отримання повідомлення від оператора системи;

22) до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надавати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

23) формувати комерційні пропозиції щодо продажу (споживання) електричної енергії;

24) у процесі зміни споживачем електропостачальника забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору до припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу;

25) взаємодіяти з оператором системи з питань відключення (обмеження) споживачів у порядку, визначеному цими Правилами та законодавством;

26) взаємодіяти з оператором системи з питань відключення (обмеження) захищених споживачів виключно в порядку, визначеному Законом України "Про ринок електричної енергії", цими Правилами, та з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

27) забезпечувати безперешкодний та безоплатний доступ споживачів до інформації відповідно до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення";

28) передавати операторам систем дані про покази розрахункових лічильників електричної енергії, отримані від споживачів.

5.2.3. Представник електропостачальника під час знімання показів засобів комерційного обліку електричної енергії та інших дій, що виконуються відповідно до цих Правил, зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення.

5.2.4. Постачальник електричної енергії несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України, за завдані споживачу та/або оператору системи збитки внаслідок порушення ним умов договору та цих Правил.

5.2.5. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності за завдані споживачу збитки у разі недотримання договірних обсягів постачання електричної енергії, якщо таке недотримання відбулося внаслідок дій або бездіяльності оператора системи.

5.2.6. Постачальник електричної енергії не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у порядку, встановленому цими Правилами.

5.2.7. Електропостачальник, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника "останньої надії", споживачів, Регулятора та оператора системи.

bottom of page